តើយើងអាចមានស្មារតីនៅក្នុងសាលា​បច្ចេកទេសរបស់យើងបានទេ?

ការសំណួរនេះកើតឡើងបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំអនឡាញជាមួយតំណាងមជ្ឈមណ្ឌលបច្ចេកទេសដុនបូស្កូទាំងអស់មកពីតំបន់សាឡេស៊ានទាំងអស់កាលពីថ្ងៃទី ១២ ខែមីនា។ អ្នកសម្របសម្រួលគឺ លោកឪពុក ផាត្រីក អាន្ទូនីរ៉ាច សញ្ជាតិឥណ្ឌា នៃនាយកដ្ឋានក្រសួងយុវជននៅឯការិយាល័យ​ធំ ក្នុងទីក្រុងរ៉ូម។ ការចូលរួមត្រូវបានរាប់បញ្ចូលជាមួយនឹងបុគ្គលិកលក្ខណៈ មកពីតំបន់សាឡេស៊ានទាំងអស់ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការអប់រំបច្ចេកទេស ដូចជា លោកឪពុក ចច ម៉ាទៅ មកពីដុនបូស្កូបច្ចេកទេសឥណ្ឌា លោកឪពុក ទីយី ចច មកពីដុនបូស្កូបច្ចេកទេសអាហ្រ្វិក លោកឪពុក ក្លាអូដីអូ ការ្ទេស មកពី ដុនបូស្កូបច្ចេកទេសអាមេរិក លោក ​មីគេល អេស្គីរូស នូប្លេ មកពីដុនបូស្កូបច្ចេកទេស ប្រទេសអេស្ប៉ាញ និងមកពីតំបន់អាស៊ានរបស់យើងគឺ លោកឪពុក ដីន្ដូ វីតូក។ លោកឪពុក ផាត្រីក អាន្ទូនីរ៉ាច បានផ្ញើប្រវត្តិរូបសង្ខេបនៃការសន្និដ្ឋានមួយ: លក្ខណៈមួយចំនួននៃបុគ្គលខាងវិញ្ញាណនៅក្នុងបរិបទឥណ្ឌាគឺ៖ ការបម្រើដល់មនុស្សជាតិ អារម្មណ៍នៃសន្តិភាព ការទំនាក់ទំនងគ្នាទៅវិញទៅមក ការគោរពចំពោះអ្នកដទៃ និងការដឹងខ្លួន (ដុនបូស្កូបច្ចេកទេសឥណ្ឌា)។ ការស្វែងរកអត្ថន័យគឺជាការធានាដ៏ធំបំផុតនៃភាពជោគជ័យសម្រាប់សិស្ស ដែលវាផ្តល់នូវតម្លៃបន្ថែមនៃដំណោះស្រាយផ្ទាល់ខ្លួនដែលក្រុមហ៊ុនស្វែងរក ជាមួយនឹងការបង្កើនកម្លាំង (ដុនបូស្កូបច្ចេកទេស)។ ការបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ ទាមទារឱ្យមានអ្នកអប់រំ និងគម្រោងដែលមានការប្តេជ្ញាចិត្តខ្ពស់មិនត្រឹមតែក្នុងវិស័យវិជ្ជាជីវៈប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែក៏មាននៅក្នុងវិស័យសង្គម …