ទិវាវិញ្ញាណសាឡេស៊ាន

ដុន បូស្កូ ទឹកថ្លា ភ្នំពេញ – នៅថ្ងៃទី ១៤ ខែមករា កន្លងទៅនេះ នៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌល ដុន បូស្កូ ទឹកថ្លា បងស្រីសាឡេស៊ាន ដោយមានអភិបូជា ក្រោមអធិបតីភាព ប្រតិភូសាឡេស៊ានប្រចាំកម្ពុជា លោកឪពុក រ៉ូល សូតូ គ្រួសារសាឡេស៊ានកម្ពុជា បានរួមគ្នាធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋាននៃថ្ងៃនៃវិញ្ញាណ ២០២៣ ។ ទំនាក់ទំនងជាមួយសមាជិករាប់ពាន់នាក់នៃគ្រួសារសាឡេស៊ានពិភពលោក ដែលជាសាខាដ៏រាបទាបរបស់ខ្លួននៅក្នុងផ្នែកបេសកកម្ម នៃពិភពលោកនេះ បានដើរតាមសាកលវិទ្យាធិការដែលនៅ ទីក្រុង តុរីណ ជាមួយនឹងតំណាងភាគច្រើននៃក្រុមទាំង ៣២ នៃគ្រួសារសាឡេស៊ាន ដោយធ្វើសមាធិ។ ព្រះអំណោយទានឆ្នាំ ២០២៣៖ ប្រដូចទៅនឹងមេម្សៅ នៅក្នុងសង្គមមនុស្សសព្វថ្ងៃផ្នត់គំនឹតរបស់គ្រហស្ថ នៅក្នុងក្រុមគ្រួសារដុនបូស្កូ។