ប៉ុស្តិ៍យូធូបរបស់ព័ត៌មានដុនបូស្កូពិភពលោក

ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានសាឡេស៊ាន (ANS សម្រាប់អក្សរកាត់អ៊ីតាលី) បានបើកដំណើរការឡើងវិញជាផ្លូវការនូវប៉ុស្តិ៍ យូធូប របស់ខ្លួនក្នុងខែនេះនៃខែមីនា ឆ្នាំ ២០២២។ អ្នកអាចតាមដានកំណែជាភាសាអង់គ្លេសនៅក្នុង https://www.youtube.com/channel/UCM6IfuLP0LlmtOL39mL27Hw. “វីដេអូព័ត៌មាន ANS” គឺជាព្រឹត្តិបត្រប្រចាំខែដែលពិនិត្យមើលព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗបំផុតដែលបានធ្វើឡើងនៅក្នុងក្រុមជំនុំសាឡេស៊ាន។ វាត្រូវបានបោះពុម្ពជាប្រាំមួយភាសា និងរបាយការណ៍អំពីអ្វីដែលគ្រួសារសាឡេស៊ានកំពុងធ្វើនៅទូទាំងពិភពលោកសម្រាប់ការអប់រំ ការអភិវឌ្ឍន៍ និងការផ្សាយដំណឹងល្អរបស់មនុស្សវ័យក្មេង វានិយាយនៅក្នុងបទបង្ហាញរបស់វា។ ទោះបីជាប៉ុស្តិ៍នេះត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងខែតុលា ឆ្នាំ ២០១៩ ក៏ដោយ វានៅតែមានអ្នកជាវតិចតួច និងផ្សព្វផ្សាយការបើកដំណើរការពិតប្រាកដរបស់ខ្លួនក្នុងខែនេះ។ “ANS News Video” គឺជាមុខងារព័ត៌មានប្រចាំខែថ្មី ដែលពិនិត្យមើលព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗបំផុតដែលកើតឡើងនៅក្នុងក្រុមជំនុំ និងគ្រួសារសាឡេស៊ាន ហើយរៀបរាប់ពួកវាឡើងវិញជាទម្រង់ទូរទស្សន៍ព័ត៌មាន ដើម្បីផ្តល់ព័ត៌មានសំខាន់ៗពីសាឡេស៊ាន មិនត្រឹមតែដល់អ្នកអានប៉ុណ្ណោះទេ ទីភ្នាក់ងារនេះបាននិយាយថា ប៉ុន្តែក៏សម្រាប់អ្នកទស្សនាផងដែរ។ ប៉ុស្តិ៍យូធូប ដុនបូស្កូកម្ពុជា របស់យើងមានអ្នកជាវ ១ ពាន់នាក់ក្នុងឆ្នាំនេះ ហើយយើងត្រូវការបន្ថែមទៀតដើម្បីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានសាឡេស៊ានជាភាសាខ្មែរ។ អរគុណសម្រាប់ការតាមដានពួកយើង៖ មូលនិធិ ដុនបូស្កូ កម្ពុជា – YouTube