ចម្រៀងៈ ព្រះជាម្ចាស់សុភាពរាបសារ

សម្រាប់ចម្រៀងនេះផងដែរ សូមអរគុណដល់ក្រុមការងារ ក្មេង យុវជន និងបងប្រុស លោកគ្រូ ដែលបានខិតខំបង្កើតឡើង។ បទនេះបកប្រែទំនុកច្រៀងជាភាសាខ្មែរដោយៈ បងប្រុស វី សំណាង, សម្រួលតន្រ្ដី និងកាត់តសម្លេងដោយៈ ង៉ែត តូនឹប, លំនាំដើមដោយៈ លោកគ្រូ តូនី និងអាប៉ូលីន។ សូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរដល់ពួកគេអោយមានសុខភាពល្អ ដើម្បីផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អបន្ថែមទៀត។