កិច្ចប្រជុំ តំបន់តាមអ៊ិនធឺរណែត ផ្តោតលើការរៀបចំផែនការសកម្មភាព និង ចលនា សម្រាប់ឆ្នាំក្រោយ

តំបន់ EAO៖ លោក ឪពុក យូជីន តំណាងឱ្យគណៈប្រតិភូសាឡេស៊ាន កាលពីថ្ងៃសុក្រទី ១៧ ខែមេសា ឆ្នាំ ២០២១ សម្រាប់សភា លើកទី ១ របស់ អេអូអាយសម្រាប់ដុនបូស្កូកន្លងមក។ កិច្ចប្រជុំតំបន់តាមអ៊ិនធឺរណែតរួមមានអ្នកតំណាងមកពីប្រទេសចិន ជប៉ុន កូរ៉េខាងត្បូង ហ្វីលីពីន…