ថ្ងៃទី៨ ខែធ្នូ ឆ្នាំ១៨៤១ ៖ ក្រុមមណ្ឌលយុវជនចាប់ផ្តើម!

ថ្ងៃទី៨ ខែធ្នូ ឆ្នាំ១៨៤១ ៖ ក្រុមមណ្ឌលយុវជនចាប់ផ្តើម!

សាឡេស៊ាននៅជុំវិញពិភពលោកប្រារព្ធពិធីកំណើតនៃក្រុមមណ្ឌលយុវជននៅថ្ងៃទី ខែធ្នូ នៅលើភាពឱឡារិកនៃគំនិតមិនល្អឥតខ្ចោះរបស់ ម៉ារី ក្នុងឆ្នាំ ១៨៤១

 

ថ្ងៃទី៨ ខែធ្នូ ឆ្នាំ១៨៤១ គឺជាកាលបរិច្ឆេទដែលនៅក្នុងការចងចាំនៃក្រុមមណ្ឌលយុវជនរបស់គាត់ ដុន បូស្កូ កំណត់ថាជា “ការចាប់ផ្តើមដំបូងនៃ ក្រុមមណ្ឌលយុវជនរបស់យើងដែលប្រទានពរដោយព្រះអម្ចាស់បានបង្កើននោះ ដែលខ្ញុំពិតជាមិនអាចនឹកស្មានដល់នៅពេលនោះ” ។

នៅថ្ងៃនោះ នៅក្នុងព្រះវិហារសន្ដ ហ្រ្វង់ស៊ីស នៃអាស៊ីស៊ី ដុន បូស្កូ បានជួបជាមួយ បាតូឡូមីអូ ដែលជាក្មេងប្រុសដែលមិនមានកម្លាំងចិត្ត ប៉ុន្តែមានធនធាន ហើយគ្រប់គ្រង ដើម្បីឈ្នះការជឿទុកចិត្តរបស់គាត់ ដោយប្រើប្រាស់ទេពកោសល្យរបស់គាត់ សមត្ថភាពក្នុងការធ្វើរវា។ នេះគឺជាស្ទីលនៃប្រព័ន្ធបង្ការ ដែលជំរុញឱ្យយុវជនមានការចាប់អារម្មណ៍ និងភាពរីករាយ លើកកម្ពស់ការគោរពខ្លួនឯង និងផ្តោតលើតម្លៃរបស់មនុស្សរបស់គាត់។

ដូច្នេះហើយ ជាមួយនឹងពាក្យសាមញ្ញមួយរបស់ម៉ារីបានសូត្ររួមគ្នា នៅថ្ងៃទី ខែធ្នូ ឆ្នាំ១៨៤១ នោះក្រុមមណ្ឌលយុវជន ត្រូវបានចាប់ផ្តើម!