ប្រធានការិយាល័យអភិវឌ្ឍន៍ ដុនបូស្កូ កម្ពុជា បានមកសិក្ខាសាលាជាមួយ លោកគ្រូ អ្នកគ្រូបុគ្គលិក នៅដុនបូស្កូ

ប្រធានការិយាល័យអភិវឌ្ឍន៍ ដុនបូស្កូ កម្ពុជា បានមកសិក្ខាសាលាជាមួយ លោកគ្រូ អ្នកគ្រូបុគ្គលិក នៅដុនបូស្កូ សូមអរគុណលោកគ្រូ ពៅ តុលា ប្រធានការិយាល័យអភិវឌ្ឍន៍ ដុនបូស្កូ កម្ពុជា បានមកសិក្ខាសាលាជាមួយ លោកគ្រូ អ្នកគ្រូបុគ្គលិក នៅដុនបូស្កូ  សូមគោរពជូនពរ សុខភាពល្អ ជោគជ័យគ្រប់ភារៈកិច្ច។ ក្នុងការសិក្ខាសាលានេះ គោលបំណងគឺ ចង់ពង្រឹងលើការរៀបចំផែនការបង្រៀន ពង្រឹងការការងារប្រចាំថ្ងៃ ពង្រឹងលើវិន័យនៃដុនបូស្កូ។

តើយើងអាចមានស្មារតីនៅក្នុងសាលា​បច្ចេកទេសរបស់យើងបានទេ?

ការសំណួរនេះកើតឡើងបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំអនឡាញជាមួយតំណាងមជ្ឈមណ្ឌលបច្ចេកទេសដុនបូស្កូទាំងអស់មកពីតំបន់សាឡេស៊ានទាំងអស់កាលពីថ្ងៃទី ១២ ខែមីនា។ អ្នកសម្របសម្រួលគឺ លោកឪពុក ផាត្រីក អាន្ទូនីរ៉ាច សញ្ជាតិឥណ្ឌា នៃនាយកដ្ឋានក្រសួងយុវជននៅឯការិយាល័យ​ធំ ក្នុងទីក្រុងរ៉ូម។ ការចូលរួមត្រូវបានរាប់បញ្ចូលជាមួយនឹងបុគ្គលិកលក្ខណៈ មកពីតំបន់សាឡេស៊ានទាំងអស់ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការអប់រំបច្ចេកទេស ដូចជា លោកឪពុក ចច ម៉ាទៅ មកពីដុនបូស្កូបច្ចេកទេសឥណ្ឌា លោកឪពុក ទីយី ចច មកពីដុនបូស្កូបច្ចេកទេសអាហ្រ្វិក លោកឪពុក ក្លាអូដីអូ ការ្ទេស មកពី ដុនបូស្កូបច្ចេកទេសអាមេរិក លោក ​មីគេល អេស្គីរូស នូប្លេ មកពីដុនបូស្កូបច្ចេកទេស ប្រទេសអេស្ប៉ាញ និងមកពីតំបន់អាស៊ានរបស់យើងគឺ លោកឪពុក ដីន្ដូ វីតូក។ លោកឪពុក ផាត្រីក អាន្ទូនីរ៉ាច បានផ្ញើប្រវត្តិរូបសង្ខេបនៃការសន្និដ្ឋានមួយ: លក្ខណៈមួយចំនួននៃបុគ្គលខាងវិញ្ញាណនៅក្នុងបរិបទឥណ្ឌាគឺ៖ ការបម្រើដល់មនុស្សជាតិ អារម្មណ៍នៃសន្តិភាព ការទំនាក់ទំនងគ្នាទៅវិញទៅមក ការគោរពចំពោះអ្នកដទៃ និងការដឹងខ្លួន (ដុនបូស្កូបច្ចេកទេសឥណ្ឌា)។ ការស្វែងរកអត្ថន័យគឺជាការធានាដ៏ធំបំផុតនៃភាពជោគជ័យសម្រាប់សិស្ស ដែលវាផ្តល់នូវតម្លៃបន្ថែមនៃដំណោះស្រាយផ្ទាល់ខ្លួនដែលក្រុមហ៊ុនស្វែងរក ជាមួយនឹងការបង្កើនកម្លាំង (ដុនបូស្កូបច្ចេកទេស)។ ការបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ ទាមទារឱ្យមានអ្នកអប់រំ និងគម្រោងដែលមានការប្តេជ្ញាចិត្តខ្ពស់មិនត្រឹមតែក្នុងវិស័យវិជ្ជាជីវៈប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែក៏មាននៅក្នុងវិស័យសង្គម …