សូមអរគុណដល់ បងស្រី ហូអានីតា (អ្នកម្ដាយ លូអ៊ីស៊ីតា) នៅដុនបូស្កកែប បានផលិតម៉ាស់ ដើម្បីការពារពីជំងឺ កូវិត ១៩ ចែកជូនទៅដល់លោកគ្រូ អ្នកគ្រូ សិស្ស ក្មេង យុវជន ។ សូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរដល់អ្នកម្ដាយ។

Facebook Comments