គ្រូដុនបូស្កូទទួលបានវិញ្ញាបនប័ត្រនៃការចូលរួមនៅមហាសន្និបាត SEAMEOឆ្នាំ ២០២១ សម្រាប់ការអប់រំវិទ្យាសាស្ត្រ និងវប្បធម៌នៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលរៀបចំដោយរដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងអប់រំអាស៊ីអាគ្នេយ៍ (SEAMEO) រួមគ្នាជាមួយក្រសួងអប់រំនៃប្រទេសថៃ។ គ្រូជាង ៣ ពាន់នាក់ នៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍បានចូលរួមក្នុងនោះមាន ២០នាក់ មកពីដុនបូស្កូកម្ពុជា។