លោកឪពុកបូស្កូជឿជាក់យ៉ាងមុតមាំថា មធ្យោបាយទំនាក់ទំនងដែលមាននៅសម័យរបស់គាត់ អាចជួយគាត់ក្នុងបេសកកម្មជាអ្នកផ្សាយដំណឹងល្អ​ និងជាអ្នកអប់រំ។

ពិតប្រាកដណាស់ នៅក្នុងលក្ខខណ្ឌជាក់ស្តែង មធ្យោបាយសម្រាប់គាត់មិនមានច្រើនទេ ប៉ុន្តែគាត់ជ្រើសរើសយកពួកគេទាំងអស់ហើយដឹងពីរបៀប ដើម្បីឱ្យតម្លៃចំពោះការផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្ អការបង្កើតយុវជនសម្រាប់ការបម្រើសាសនា និងប្រជាជនរបស់ ព្រះជាម្ចាស់។ យើងដឹងច្បាស់ថា ប្រសិនបើគាត់មានឱកាសដឹងអំពីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយថ្មី ដែលជាបច្ចេកវិទ្យាចុងក្រោយនៃជំនាន់របស់យើង គាត់ចង់អោយពួកគេធ្វើឱ្យពួកអ្នកក្បត់ជំនឿរបស់គាត់កាន់តែមានប្រសិទ្ធិភាព និងពិតប្រាកដ។

យើងអាចទាញសេចក្តីសន្និដ្ឋានបែបនេះចេញពីលិខិតមួយចុះថ្ងៃទី ១៩ ខែមីនាឆ្នាំ ១៨៨៥ ដែលដុនបូស្កូបាននិយាយអំពីការជឿជាក់ និងការលើកទឹកចិត្តរបស់គាត់ទាក់ទងនឹងសារៈសំខាន់ និងការអានសៀវភៅល្អៗ ដែលជាអ្វីដែលគាត់ចង់ឱ្យទៅគ្រួសារសាឡេស៊ានរបស់គាត់។ គាត់នឹងបានរក្សានូវភាពជឿជាក់ដូចគ្នា (ខ្ញុំចង់ផ្តល់អនុសាសន៍យ៉ាងកក់ក្តៅដល់អ្នក)។ សម្រាប់បណ្តាញសារព័ត៌មានទាំងអស់ ហើយគាត់នឹងធ្វើការទាក់ទងរឿងនេះ ដល់សាឡេស៊ានគ្រប់សម័យកាល។ ឧបករណ៍និមួយៗ ហើយក្នុងករណីសៀវភៅ គឺមានប្រយោជន៍ក្នុងការលើកកម្ពស់ភាពល្អ និងសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់មនុស្ស ហើយវាគឺជាភាពសំបូរបែប និងជាការវិនិយោគសម្រាប់មនុស្សជាតិ និងអនាគត។

ដកស្រង់ចេញពី https://www.sdb.org/en/Don_Bosco_Resources/