ក្នុងឱកាសគម្រប់ខួប ៣០ ឆ្នាំនៃវត្តមានរបស់សាឡេស៊ានៅកម្ពុជា យើងសូមថ្លែងអំណរគុណដល់អ្នកស្ម័គ្រចិត្តទាំងអស់ (ជនបរទេស និងកម្ពុជា) ដែលបានបរិច្ចាគ ទាំងពេលវេលា ទេពកោសល្យ និងសេចក្តីស្រឡាញ់ដល់បេសកកម្មដុនបូស្កូ ដើម្បីសេចក្តីសុខដល់កុមារ និងយុវជន។