សម្ព័ន្ធបរិស្ថាន ដុនបូស្កូ៖ យើងរួមគ្នាដើម្បី ការពារ បរិស្ថានព្រៃឈើ និងបង្កើតនូវផលិតផលពីធម្មជាតិ។ ដំណាំល្ហុងបានផ្ដល់នូវបន្លែ ឈើហូបផ្លែ។

យើងរួមគ្នាបង្កើតផលិតផល
សិស្សកំពុងរៀបចំដាំដើមល្ហុង