ក្នុងឱកាសគម្រប់ខួប ៣០ ឆ្នាំនៃដុនបូស្កូនៅកម្ពុជា (១៩៩១ – ២០២១) យើងចង់ក្រាបថ្វាយបង្គំដល់សាឡេស៊ានទាំងអស់ ដែលបានទទួលយកបញ្ហាប្រឈមដើម្បីចូលរួមបេសកកម្មនេះ និងយុវជនសាឡេស៊ានកម្ពុជាដែលចង់នៅជាមួយដុនបូស្កូដើម្បីបេសកកម្មបន្ត ។