អបអរសាទរ ពិធីសច្ចាជានិរន្ត៍របស់បងប្រុស អេង សារ៉ង

អបអរសាទរ ពិធីសច្ចាជានិរន្ត៍ ក្នុងក្រុមគ្រួសារ សាឡេស៊ាន របស់បងប្រុសយ៉ូហាន បូស្កូ អេង សារ៉ង នាថ្ងៃទី១ ឧសភា ឆ្នាំ២០២៣ នៅសាលាបច្ចេកទេស ដុនបូស្កូ ភ្នំពេញ។