ទំនាក់ទំនង

សម្រាប់ទំនាក់ទំនងរហ័ស សូមទូរស័ព្ទមកភ្នំពេញ H.P. ០១១.២០៥.២២២ (លោកឪពុក រ៉ូអែល សូតូ) ឬ ០១៧.៣៥៤.៧៤៧ (លោកគ្រូ អូន) ។

សម្រាប់សំណួរទាក់ទងនឹងគេហទំព័រនេះ សូមទូរស័ព្ទមកលេខ ០៩៧.៣៧១.២០២០ (លោកឪពុក លី សំណាង) ។

អ្នកអាចផ្ញើអ៊ីមែលទៅ management@donboscokhmer.org

ឬប្រើទំព័រហ្វេសប៊ុកផ្លូវការរបស់យើង https://www.facebook.com/donboscofoundationofcambodia

ក៏ដូចជាចេញតាម Twitter @SDBofCambodia ។

ព័ត៌មានអំពី មូលនិធិដុនបូស្កូកម្ពុជា៖

•H.P. (+៨៥៥) ១១.២០៥.២២២: លោកឪពុក រ៉ូអែល សូតូ សាឡេស៊ានដុនបូស្កូ ប្រតិភូសាឡេស៊ានខេមបូឌា។

• H.P. (+៨៥៥) ១៧.៣៥៤.៧៤៧៖ បណ្ឌិត សុខ អូន អគ្គលេខាធិការ។

•H.P. (+៨៥៥) ៩៦ ៨១៦ ៨៤៦៣៖ លោកឪពុក Ceferino Ledesma សាឡេស៊ានដុនបូស្កូ អធិការដុនបូស្កូភ្នំពេញ។

• H.P. (+៨៥៥) ៩៨ ៧០៩ ៩៣៣: លោកឪពុក យ៉ូ ជីន សាកសូ, សាឡេស៊ានដុនបូស្កូ, អធិការដុនបូស្កូក្រុងព្រះសីហនុ។

• H.P. (+៨៥៥) ៩៦ ៧៦៨ ៧១០៦៖ លោកឪពុក Jeaon Bok Nam, សាឡេស៊ានដុនបូស្កូ អធិការដុនបូស្កូប៉ោយប៉ែត។

• H.P. (+៨៥៥) ៩៦ ៥២៦ ៩៧៩៣៖ លោកឪពុក Gerard Ravasco, សាឡេស៊ានដុនបូស្កូ, អធិការដុនបូស្កូបាត់ដំបង។

• H.P. (+៨៥៥) ៩៧៣៧១២០២: លោកឪពុក លី សំណាង សាឡេស៊ានដុនបូស្កូ, អធិការដុនបូស្កូកែប ។

• WEBMASTER: H.P. (+៨៥៥) ៨៥ ៨៧១ ៣០២ លោក ង៉ែត តូនឹប។

អ៊ីមែល៖ management@donboscokhmer.org

ទំព័រហ្វេសប៊ុក៖ https://www.facebook.com/donboscofoundationofcambodia

Twitter @SDBofCambodia ។