ដុនបូស្កូ ខេត្តបាត់ដំបង

ដុនបូស្កូបាត់ដំបង បានបើកនៅឆ្នាំ១៩៩៧ ជាមជ្ឈមណ្ឌលអក្ខរកម្មពីរ។ គម្រោងនេះគឺដើម្បីការពារ ពលកម្មកុមារ ជាពិសេសនៅរោងចក្រដីឥដ្ឋ។ បន្ទាប់មកមជ្ឈមណ្ឌលបានអភិវឌ្ឍជាមួយវិទ្យាល័យកសិកម្ម និងបណ្តុះបណ្តាលដល់ក្មេងស្រី។ ផលប៉ះពាល់ហួសពីនេះទៅទៀត ពីខេត្តបាត់ដំបង ទៅខេត្តជិតៗ ដូចជាប៉ៃលិន ពោធិសាត់ និងសៀមរាប។

អ្នកដឹកនាំសាលា និងជាអធិការសាលា នៅខេត្តបាត់ដំបង គឺលោកឪពុកហ្គីហ្គី​​ និងលោកឪពុក ជើរ៉ាត់ រ៉ាវ៉ាស្កូ ។

សព្វថ្ងៃដុនបូស្កូបាត់ដំបងមានទីតាំងសំខាន់ពីរគឺៈ

សាឡាបាឡាត ជាកន្លែងដែលយើងផ្តល់ជូនកម្មវិធី TVET“ កសិ – មេកានិក” និងកន្លែងដែលយើងមានការិយាល័យសំរាប់មូលនិធិកុមារ និងតំណាង PDO ក្នុងស្រុក។

អណ្តូងចិន ជាកន្លែងដែលយើងផ្តល់ការអប់រំទូទៅ ចាប់ពីមត្តេយ្យរហូតដល់វិទ្យាល័យ។

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមចូលទៅកាន់គេហៈទំព័រៈ