កិច្ចប្រជុំថ្នាក់ជាតិលើកទី១ របស់បុគ្គលិកមូលនិធិកុមារ ដុន បូស្កូ នៅដុន បូស្កូ ខេត្តព្រះសីហនុ

ថ្នាក់ដឹកនាំ និងបុគ្គលិកមូលនិធិកុមារដុនបូស្កូ