ទទួលការឧបត្ថម្ភ

ចូលរួមឧបត្ថម្ភ

DBFC ជាអង្គការសប្បុរសធម៌មួយ ហើយត្រូវពឹងផ្អែកលើការផ្តល់មូលនិធិពីប្រភពជាច្រើនទាំងក្នុងស្រុក និងអន្តរជាតិ។ មានវិធីជាច្រើនដែលអ្នកអាចជ្រើសរើសធ្វើជាផ្នែកនៃបេសកកម្មរបស់យើង ដូចជាការបរិច្ចាគរូបិយវត្ថុ ការបញ្ជូនសម្ភារៈ ការជាអ្នកស្ម័គ្រចិត្ត ធ្វើជាដៃគូរបស់យើង ការគាំទ្រសេវាកម្មរបស់យើង និងការចូលរួមក្នុងគម្រោងជាក់លាក់។

ការបរិច្ចាគរូបិយវត្ថុ

Name of BankADVANCED BANK OF ASIA LIMITED
Address of BankNo. 148, Preah Sihanouk Blvd Phnom Penh Cambodia
SWIFT = BIC (obligatory)ABAAKHPP
Account number (In USD)000275856
Account nameDON BOSCO FOUNDATION OF CAMBODIA
Address of accountHouse No. 203, Street Wat Samrong Andeth, Phum Krong Thmey, Sangkat Kok Khleang, Khan Sen Sok Phnom Penh 12101 Cambodia

ស្កេនទីនេះដើម្បីបរិច្ចាគ