ចក្ខុវិស័យ និង បេសកកម្ម

គោលបំណង

ផ្តល់ការអប់រំបច្ចេកទេសដល់យុវជនក្រីក្រដែលជួបការលំបាកក្នុងការចូលរួមក្នុងចរន្តជាតិនៃការអភិវឌ្ឍន៍ ដើម្បីពួកគេអាចផ្តាច់ចេញពីវដ្តនៃភាពក្រីក្រ។

គោលដៅ

អប់រំយុវជនក្នុងវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលបច្ចេកទេស ជាមធ្យោបាយផ្ដល់ឧបករណ៍ និងពង្រឹងទេពកោសល្យ ដើម្បីក្លាយជាមនុស្សល្អសម្រាប់ខ្លួន និងសង្គម។ បង្កើតបរិយាកាសស្និទ្ធស្នាល សម្រាប់កុមារ និងយុវជន បញ្ចេញមតិដោយការទទួលខុសត្រូវ។

អ្វីដែលយើងត្រូវ

ក្រុមសហការណ៍

ពាក្យស្លោក ដុនបូស្កូ

ផែនទី