សិទ្ធកុមារ នឹង​​ យុវជន

 

មូលនិធិដុនបូស្កូ គឺជាអង្គការអន្តរជាតិ និង ជាតិនៅប្រទេសកម្ពុជា ដែលការការពារសិទ្ធិរបស់កុមារ និង យុវជន

នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ដែលត្រូវបានបង្កើតឡើង ក្នុង "ការអនុញ្ញាតនៃសិទ្ធិកុមារអន្តរជាតិ" ដែលត្រូវបាន មើលថែរក្សាដោយ

សភា សម្រាប់អង្គរការប្រជាជាតិ នៅថ្ងៃទី ២០ ខែវិចិ្ចកា ឆ្នំា ១៩៨៩ (ដែលសម្រេចបាន ៤៤/ ២៥) ។ តាមសភាលេខយោង

នៅក្នុងការសម្រចបាន ៥០/១៥៥ ក្នុងថ្ងៃទី ២១ ធ្នូ ឆ្នាំ ១៩៩៥ ដែលបាន សម្រេចបាន​ទៅតាមច្បាប់ ក្នុងអត្ថបទទី ៤៣ ទំព័រ ទី ២

នៃមានការអនុញ្ញាតពីអង្គការសិទ្ធិនៃកុមារ តែបានប្តូរ អាយុពី "អាយុ ១០ឆ្នំា" ទៅអាយុ "១៨ឆ្មាំ" ។ ច្បាប់បានដាក់ចូលទៅក្នុង

ទិវាពលកម្មអន្តរជាតិនៅថ្ងៃទី ១៨ ខែ វិច្ចកា ឆ្មាំ ២០០២ នៅពេលដែលត្រូវបានព្រមទទួលដោយ នីតិភាព (ភាគច្រើន) ពីពីរទៅ បី

នៃក្រុមមួយចំនួន (១២៨ រហូតដល់ ១៩១)។ ការអនុញ្ញាត គឺមានអត្ថបទមួយក្នុងចំណោមអត្ថបទជាច្រើនរបស់ពួកយើង

នៃការទូនា្មន និង គោលបំណងរបស់ពួកយើង ដើម្បីប្រតិបត្តិ សិទ្ធិកុមារ នៃកុមារកម្ពុជា​និង យុវជន។ ពួកយើង

បង្កើតអត្ថបទជាផ្លូវការសាធារណ នៃអង្គរសហប្រជាជាតិ ។

បុព្វកថានយោបាយបច្ចុប្បន្ន

ដោយហេតុថាគោលសីសធម៏មានការអនុញ្ញាត ពី រដ្ឋធម្មនុញ្ញ នៃអង្គការសហប្រជាជាតិ ការទទួលស្គាល់ នៃជាប់ជាមួយ សេចក្តីថ្លៃថ្នូរឬយើងអាចនិយាយបានថា ដ៏កិតិ្តយស និង ភាពស្មើរគ្នា ហើយនិង សិទ្ធសមាជិកទំាងអស់នៃក្រុមគ្រួសារ

គឺមានសេរីភាពគ្រប់គ្រាន់ យុត្តិធម៏ និង មានសន្តិភាពក្នុងពិភពលោក។ អាកប្បកិរិយា នៅក្នុង ខ្លួនដែលមនុស្សជាច្រើន

នៃអង្គរការសហប្រជាជាតិ មានក្នុង រដ្ឋធម្មនុញ្ញ បានបញ្ជាក់ថែមទៀតថា សេចក្តីទុក្ខចិត្ត របស់ពួកគេ

នៅក្នុងគោលសំខាន់សិទ្ធិមនុស្ស និង ក្នុង សេចក្តិថ្លៃថ្នូរ និង ភាពមានតម្លៃនៃមនុស្ស និង បានសម្រេចចិត្ត

ដើម្បីប្រតិបត្តិនូវជាមួយដំណើរសង្គម និង ប្រតិបត្តិទៅតាមស្តង់ដានៃការរស់នៅក្នុងភាពមានសេរីភាព។

កាទទួលស្គាល់ពីអង្គការសហប្រជាជាតិ នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការជាសាកលនៃ សិទ្ធិមនុស្ស និង ក្នុងសន្តិសញ្ញា អំពី សិទ្ធិមនុស្ស

ដែលប្រកាសនិង យល់ព្រម​គ្រប់គ្នាៗ ត្រូវបានមានសិទ្ធិទទួល​គ្រប់ៗ សិទ្ធិទាំងអស់ និង មានសេរីភាព នៅខាងក្រៅ ដោយគ្មានសេចក្តីគោរពរាប់អាន ដូចជា ពូជសាសន៏ ភេទ ភាសា សាសនា នយោបាយ ការបញ្ចេញមតិ សង្គមជាតិ និង

ទ្រព្យសម្បត្តិ ។

និយាយត្រឡប់មកវិញ សេចក្តីថ្លែងការណ៏ជាសាកល នៃសិទ្ធិមនុស្ស អង្គការសហប្រជាជាតិ បានប្រកាសថា ក្មេងកុមារភាព

ត្រូវបាន​អោយមានសិទ្ធិ ក្នុងការថែរក្សា និង ផ្តល់ការថែទំា ការអប់រំខ្ពស់ ។ ការទុក្ខចិត្តនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារ

គឺជាមូលដា្ឋនគោលការណ៏នៃសង្គម និង បរិស្ថានធម្មជាតិ សម្រាប់អោយមានភាពរីកចម្រើន និង ទទួលបាន

នូវផលល្អនៃសមាជិកទាំងអស់និង ជាពិសេសនោះ គឺ ជាកុមារ ដែលត្រូវបានការពារយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ និង

ជាជំនួយការផងដែរ ដូច្នេះ វាអាច មានការសន្មត់ទុកជាមុននូវ ការមានទំនួលខុសត្រូវ នៅក្នុងកាសង្គម និង សហគមន៏។

ការទទួលស្គាល់កុមារ ពេញលេញ និង អភិវឌ្ឍន៏រីកចម្រើន នៃបុគ្គលិកលក្ខណះ ដែលគួរតែរីកចម្រើនទៅមុខក្នុងបរិស្ថានសង្គម

នៅក្នុង បរិយាកាស នៃការសប្បាយរីករាយ សេចក្តីស្រលាញ់ និង ការទទួលស្គាល់។ ការជឿទុកចត្តិទៅលើកុមារ

ត្រូវតែរៀបចំអោយបានយ៉ាងសមរម្យដើម្បីអោយការរស់នៅជាបុគ្គលនៅក្នុងសង្គម និង នាំយកចិត្តគំនិតនៃ

ឧត្តមគតិបានសរសេរនៅក្នុងច្បាប់ធម្មនុញ្ញ នៃអង្គការសហប្រជាជាតិ​និង ជាពិសេសនោះនៅក្នុង សេចក្តីសន្តិភាព សត្តិយស

សេរីភាព ការចេះអត់អាព្យាស្រ័យគ្នា និង សាមគ្គីភាពគ្នានិងគ្នា។ អាប្បកិរិយានៅក្នុងសន្តាចិត្តដែលត្រូវការអោយរីកចម្រើន

ជាពិសេសថែរក្សាកុមារ ដែលបានថ្លែងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៏ ពីសិទ្ធិកុមារ នៅឆ្នាំ ១៩២៤​និង ក្នុងថ្លែងការណ៏អំពីសិទ្ធិ

នៃកុមារត្រូវបានមើលថែក្សាដោយ សន្តិបាតទូទៅនៅថ្ងៃទី ២០ វិច្ចកា ឆ្នាំ ១៩៥៩ និង ទទួល

ស្គាល់ក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៏អំពីសិទ្ធិមនុស្ស ក្នុងសន្តិសញ្ញាអន្តរជាតិ ស៊ីវិល និង សិទ្ធិនយោបាយ (ជាពិសេសក្នុងអត្ថបទ

ទី ២៣និង ២៤) សន្តិសញ្ញាជាតិ អំពីសេដ្ឋកិច្ច សង្គម និង សិទ្ធិនៃវប្បធម៏ (ជាពិសេស ក្នុងអត្ថបទ​ទី ១០) និង ក្នុងមាត្រា និងអង្គាការអន្តរជាតិ មានទំនាក់ទំនងជាមួយ សុខុមាលភាពកុមារ។ អាកប្បកិរិយា ក្នុងសន្តាចិត្ត បានបង្ហាញប្រាប់ថា

នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៏នៃសិទ្ធិកុមារ "កុមារ ផលនៃរាងកាយ និង គំនិតប្រាជ្ញាមិនទាន់រីកចម្រើននៅឡើយ

ជាពិសេសត្រូវការការពារ និង ថែទាំ រួមទាំងការពារទៅតាមច្បាប់ ល្អជាងបន្ទាប់កើត" និយាយត្រឡប់មកវិញ

ការថ្លែងការណ៏ជាបណ្តោះអាសន្ន ក្នុង សង្គម និង គោលការណ៏ គោលសីលធម៏ ជាបណ្តោះអាសន្នដើម្បីការពារ និង

សុខុមាលភាព នៃកុមារ ដែលជាពិសេស យោងទៅលើ ការផ្គត់ផ្គង់ ការរកការងារអោយធ្វើ និង ថែរក្សា ទទួលទុកជា ជាតិ និងអន្តរជាតិ អង្គការសហប្រជាជាតិ មានច្បាប់ស្តង់ដា ជាអប្បបរមា សម្រាប់ការគ្រប់គ្រង នៃយុវជន ដ៏ត្រឹមត្រូវ និង

សេចក្តីថ្លែងការណ៏ ដើម្បីការពារស្រី្ត នឹង កុមារជាបណ្តោះអាសន្ន និង ការប៉ះទង្គិវគា្នដោយដៃ និង ការទទួលស្គាល់ ក្នុងប្រទេសទាំងអស់នៅលើពិភពលោក ដែលមានការរស់នៅរបស់កុមារ ក្នុងភាពប្រក្រតី និង ដូចជា កុមារត្រូវការជាពិសេសការពិនិត្យពិច័យខ្ពស់។ សារះសំខាន់នៃតម្លៃប្រពៃណី និង វប្បធម៏​នៃមនុស្សនីមួយៗ សម្រាប់ការពារ និងការរីកចម្រើនដ៏សាកសមនៃកុមារ ការទទួលស្គាល់ មានសារះសំខាន់​ទៅដល់អន្តរជាតិដែលប្រតិបត្តិការសម្រាប់ភាពរីកចម្រើន

ស្ថានភាពការរស់នៅនៃកុមារនៅគ្រប់ប្រទេស ជាពិសេស ក្នុងប្រទេសដែលអភិវឌ្ឍន៏។

បុព្វកថានយោបាយបច្ចុប្បន្ន

ផ្នែកទី ១

អត្ថបទទី ១ សម្រាប់គោលបំណង នៃអនុសញ្ញាបច្ចុប្បន្ននេះ កុមារមានន័យថាក្លាយជាមនុស្សពេញវ័យចាប់ពីអាយុ ១៨ ឆ្នាំ

យ៉ាងតិច ក្រោមច្បាប់ការអនុវត្តន៏នៃកុមារ នីតិភាព ត្រូវបានសម្រេច​តាំងពីដើម។

អត្ថបទទី ២

១. នយោបាយបច្ចុប្បន្ន នឹងគោរពនិងធ្វើអោយប្រាកដនូវសិទ្ធិអោយមានសេរីភាពក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៏ពេលបច្ចុប្បន្ន ទៅសិទ្ធិកុមារផ្សេងៗ ទៀតនៅក្នុងយុត្តាធិការ(សាលាក្តី) នៃប្រភេទនីមួយៗ ពូជសាសន៏ ភេទ ភាសា សាសនា នយោបាយ ការបញ្ចេញយោបល់ ជាតិនិពន្ធ ឬដើមកំណើត ទ្រព្យសម្បត្តិ ភាពគ្មាសមត្តភាព ទីកំនើត ភាពខ្ពង់ខ្ពស់ គ្រប់គ្រងតាមច្បាប់។

២.នយោបាយបច្ចុប្បន្នបានសម្របទៅតាមខា្នតដែលធ្វើអោយជាក់លាក់ថាកុមារត្រូវបានការពារដែលប្រឆាំងរាល់ទម្រង់ទាំងអស់នៃ ការប្រកាន់ ឬ ការរើសអើងភេទ ឬ ដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើ មូលដ្ឋាន នៃភាពខ្ពង់ខ្ពស់ សកម្មភាព បញ្ចេញនូវយោបល់ ឬមានជំនឿទៅឪពុក ម្តាយរបស់កុមារ ការពារទៅតាមច្បាប់ ឬ សមាជិកគ្រួសារ។

អត្ថបទទី ៣

១. នៅក្នុងសកម្មភាពទាំងអស់ចំពោះកុមារ ទោះជា ត្រូវបានទទួលធ្វើដោយជាសាធារណ ឬ ឯកជនក៏ដោយសុខុមាលភាពស្ថាប័នសង្គម ច្បាប់នៃតុលាការការគ្រប់គ្រង ដោយអាជ្ញាព្រឹត្ត ឬ និតិបញ្ញត្តិ ការចាប់អារម្មណ៏ខាំ្លងបំផុតនោះគឺ កុមារនិង ពិចារណាជាដំបូង។

២.នយោបាយបច្ចុប្បន្ន ទទួលនូវការយកចត្តិទុកដាក់ទៅលើកុមារដូចជា ការពារ និង ថែទាំ

គឺមានសារះសំខាន់ណាស់សម្រាប់យើងទាំង អស់គ្នា ឈានទៅដល់សិទ្ធិ និង ករណីយកិច្ច នៃឪពុកម្តាយរបស់ពួកគេ

ការពារទៅតាមច្បាប់ ឬ មានការទំនួលខុសត្រូវដោយខ្លូនឯង និង សមស្របទៅតាម នីតិបញ្ញតិ្ត និង

ការគ្រប់គ្រងមានដែនកំណត់។ ៣. នយោបាយបច្ចុប្បន្ន និង យកចិត្តទុកដាក់ទៅលើ ស្ថាបនា ការប្រើប្រាស់​និង

មានទំនួលខុសត្រូវជាការស្រួល សម្រាប់ថែទាំ ឬ ការពារ នៃកុមារ នឹង អនុលោមតាម​ស្តង់ដា ត្រូវបានបង្កើតដោយអនុញ្ញាតច្បាប់

ជាពិសេស ក្នុង តំបន់សុវត្តិភាព មានសុខភាពល្អ និង រឿងក្តីនៃ បុគ្គលិករបស់ពួកគេ ល្អជាង មើលថែរក្សាដែលមានសមត្ថភាព។

អត្ថបទទី ៤ គោលនយោបាយបច្ចុប្បន្ន បានទទួលតាមនីតិបញ្ញាតិ្តត្រឹមត្រូវ មានការគ្រប់គ្រងល្អ និង មានវិធានការល្អ

សម្រាប់ប្រតិបត្តិនៃការទទួល ស្គាល់សិទ្ធិ នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៏ពេលបច្ចុប្បន្ននេះ ។ ដែលគោរពតាម សេដ្ឋកិច្ច សង្គម និង

សិទ្ធិវប្បធម៏គោលនយោបាយបាន ទទួលដូចជា ការវាស់ស្ទង់ ដើម្បីអោយដឹងពីវិសាលភាពជាអតិបរមានៃភាពដែលអាចធ្វើបាន

និង ដែលជាតំម្រូវការ នៅក្នុងគម្រោងសហប្រតិបត្តិការ នៃអង្គាអន្តរជាតិ។

អត្ថបទទី ៥

គោលនយោបាយពេលបច្ចុប្បន្នមានការគោរពនូវទំនួលខុសត្រូវ សិទ្ធិ និង កិច្ចការ ឬ ដែលត្រូវអនុវត្តន៏តាម ឬ

ការទំនាក់ទំនងដែល ត្រូវបានផ្តត់ផ្គង់ដោយ អថិតិជន គាំពារតាមច្បាប់ ឬ មានទំនួលខុសត្រូវតាមច្បាប់សម្រាប់ កុមារ

ដើម្បីការពារ ក្នុងចរិយាមារយាទយ៉ាង មាំមួន​ជាមួយភាពវិវត្តន៏ នៃប្រាជ្ញា សមត្ថភាព នៃកុមារ ទិសដៅត្រឹមត្រូវ និង

ការណែនាំនៅក្នុង​ការធ្វើលំហាត់ប្រាណ កុមារ នៃការទទួលស្គាល់សិទ្ធិ ក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៏ពេលបច្ចុប្បន្ន។

អត្ថបទទី ៦

១.គោលនយោបាយពេលបច្ចុប្បន្នបានទទួលស្គាល់រាល់កុមារមានសិទ្ធិរស់រាន

២.គោលនយោបាយពេលបច្ចុប្បន្នអះអាងនូវវិសាលភាពជាអតិបរមាដែលអាច មានសិទ្ធិរស់រាន និង សិទ្ធិអភិវឌ្ឍន៏។

អត្ថបទទី ៧

១. កុមារនឹងត្រូវបានចុះនៅក្នុងបញ្ជីភ្លាមបន្ទាប់ពីកើតពីម្តាយ ហើយ នឹងបានសិទ្ធិរស់នៅទីកន្លែងនោះ សិទ្ធិ ទទួលជាសញ្ញាត្តិខ្មែរ

និង សិទ្ធិទទួលស្គាល់ និង ត្រូវបានថែរក្សាពីម្តាយ និង ឪពុក។

២.គោលនយោបាយពេលបច្ចុប្បន្នបានទទួលប្រតិបត្តិនៃសិទ្ធិក្នុងការអនុញ្ញាត​ជាមួយច្បាប់សញ្ជាតិ្ត និង កាតព្វកិច្ច ផ្សេងទៀតក្រោមការ ការទាក់ទង ពីឯកសារអន្តរជាតិ និង ជាពិសេសដែលកុមារនិង ដូច្នេះ អាចបញ្ចេញ។

អត្ថបទទី ៨

១.គោលនយោបាយពេលបច្ចុប្បន្នបានទទួលដើម្បីគោរពនូវកុមារ ដើម្បីការពារ អត្តសញ្ញាណ រួមទាំង សញ្ញាតិ ឈោ្មះ និង

ការទំនាក់ទំនងគ្រួសារ ដែលត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយច្បាប់ដោយគ្មានការធ្វើអន្តរាគមន៏ខុសច្បាប់នោះឡើយ។

 

2017  Don Bosco Cambodia   globbersthemes joomla templates
samsun escortbayanlarin resimleri
Creampie