គោលបំណង

មូលនិធិដុនបូស្កូខ្មែរ មានគោលបំណងជួយបណ្ដុះបណ្ដាល ក្មេងកំព្រា និង យុវជនក្រីក្រ ដើម្បីអោយពួកគេមាន ជំនាញវិជ្ជាជីវះ មួយពិត​ប្រាកដ និង ឃ្លាតឆ្ងាយពីរង្វង់នៃ ភាពក្រីក្រ។ វគ្គបណ្តុះបណ្តាលសិក្សាមានរយះពេលតែពីរឆ្នាំប៉ុណ្ណោះកូនសិស្ស​ចេញ​ទៅនឹង​មាន​ការងារ​ធ្វើ  

មួល​និធិដុនបូស្កូ មានជំនាញសំរាប់​អោយសិស្ស ចូលសិក្សាមាន៦ជំនាញនៅឆ្នាំ២០០៨ -២០០៩។ ចំនែកឯ អាយុសិស្សអាចចូលសិក្សាបានចាប់ពី ១៦ដល់២១ឆ្នាំ ទាំងពីរភេទ។ក្រៅពីកម្មវិធីសិក្សានៅក្នុងជំនាញបចេ្ចកទេស មូលនិធិដុនបូស្កូ បានបង្កើតកម្មវិធីជួយសង្រ្គោះជាច្រើន ដើម្បីបំពេញដល់តំរូវការរបស់​ក្មេងៗ ដែលពួកគេទាំងនោះមកពីគ្រួសារក្រីក្រ និង ក្មេងកំព្រា...

សាលាបច្ចេកទេសដុនបូស្កូភ្នំពេញថ្មីនៃរាជធានីភ្នំពេញ កម្មវិធីសិក្សានៃសាលា បច្ចេកទេសដុនបូស្កូ​ដែលបានកំនត់ចំនួន សិស្សចូលរៀនមានដូចខាង ក្រោមនេះ ការសិក្សាក្នុងរយះពេលតែ២ឆ្នាំនិងទទួលបានសញ្ញាប័ត្រពីសាលាដែល ទទួលស្គាល់ ពីក្រសួងបណ្តុះបណ្តាល វិជ្ជា ជីវ:

ផ្នែកសិក្សា

សិស្សឆ្នាំទី១

សិស្សឆ្នាំទី២

ចំនួនសរុប

មេកានិច/ផ្សារលោហះ

៥០នាក់

៧៤នាក់

១២៤នាក់

អគ្គិសនី

៥០នាក់

៧៣នាក់

១២៣នាក់

អេឡិចត្រូនិច

៤០នាក់

៤៨នាក់

៨៨នាក់

យន្តសាស្រ្តរថយន្ត

៥០នាក់

៦៧នាក់

១១៧នាក់

រោងពុម្ព

៣០នាក់

៤៤នាក់

៧៤នាក់

ចំនួនសិស្សសរុប

២២០នាក់

៣០៦នាក់

៥២៦នាក់

*សិស្សទាំងនេះភាគច្រើនជាស្រី ៥៨នាក់ សិក្សាមុខជំនាញរោងពុម្ព និង អេឡិចត្រូនិច

*សិស្សស្រីស្នាក់ក្នុងមានចំនួន ៣៧នាក់ និងប្រុសមានចំនួន ១២៨នាក់ ស្នាក់ក្នុងសាលា

 )សាលាបច្ចេកទេសដុនបូស្កូក្រុងព្រះសីហនុការបង្ហាញពីចំនួនសិស្សដែលសិក្សារយះពេល ២ឆ្នាំ មានដូចខាងក្រោម​នេះ ៖

ផ្នែកសិក្សា

សិស្សឆ្នាំទី១

សិស្សឆ្នាំទី២

ចំនួនសរុប

មេកានិច

៥០នាក់

៤៤នាក់

៩៤នាក់

អគ្គិសនី

៥០នាក់

៤៧នាក់

៩៧នាក់

ទំនាក់ទំនងសង្គម

១២នាក់

១០នាក់

២២នាក់

យន្តសាស្រ្តរថយន្ត

៤៦នាក់

៤១នាក់

៨៧នាក់

លេខាធិការ

៣០នាក់

២៥នាក់

៥៥នាក់

សណ្ឋាគារ

៥០នាក់

២៤នាក់

៧៤នាក់

ចំនួនសិស្សសរុប

២៣៨នាក់

១៩១នាក់

៤២៩នាក់

 *ចំនួនសិស្សស្រីសរុប មាន ៨០នាក់

*ចំនួនសិស្សស្រីស្នាក់ក្នុងសាលាមាន ៤៧នាក់ ចំនែកសិស្សប្រុសមានចំនួន ៨០នាក់

 )មជ្ឍមណ្ឌលបណ្តុះបណ្តាលជំនាញវិជ្ជាជីវះ ប៉ោយប៉ែត

ការបង្ហាញពីចំនួនសិស្សដែលសិក្សារយះពេល ២ឆ្នាំ មានដូចខាងក្រោម​នេះ :

ផ្នែកសិក្សា

សិស្សឆ្នាំទី១

សិស្សឆ្នាំទី២

ចំនួនសរុប

អគ្គិសនី

២៥នាក់

២២នាក់

៤៧នាក់

កាត់ដេរ/របៀបធ្វើម្ហូប

១៣នាក់

៧នាក់

២០នាក់

យន្តសាស្រ្តរថយន្ត

២០នាក់

១៤នាក់

៣៤នាក់

ចំនួនសិស្សសរុប

៥៨នាក់

៥៣នាក់

១០១នាក់

 *ចំនួនសិស្សស្រីមាន ២២នាក់

*ចំនួនសិស្សស្រីស្នាក់ក្នុងមាន ៧នាក់ និងសិស្សប្រុសមាន ១៨នាក់

 )សាលាដុនបូស្កូ ផ្នែកលេខាធិការខណ្ឌទួលគោក ភ្នំពេញ

ការបង្ហាញពីចំនួនសិស្សដែលសិក្សារយះពេល ២ឆ្នាំ មានដូចខាងក្រោម​នេះ

ផ្នែកសិក្សា

សិស្សឆ្នាំទី១

សិស្សឆ្នាំទី២

ចំនួនសរុប

លេខាធិការ

៥១នាក់

៦៤នាក់

១១៥នាក់

*សិស្សស្រីស្នាក់ក្នុងទាំងអស់មានចំនួន ៦៦នាក់

 សាលាដុនបូស្កូសិស្សស្រីទឹកថ្លា ភ្នំពេញ

ការបង្ហាញពីចំនួនសិស្សដែលសិក្សារយះពេល ២ឆ្នាំ មានដូចខាងក្រោម​នេះ :

ផ្នែកសិក្សា

សិស្សឆ្នាំទី១

សិស្សឆ្នាំទី២

ចំនួនសរុប

ការគ្រប់គ្រងផ្ទះ និងម្ហូបអាហារ

៣៧នាក់

២៣នាក់

៦០នាក់

*សិស្សស្រីស្នាក់ក្នុងទាំងអស់មានចំនួន ៥១នាក់

)មជ្ឍមណ្ឌលបណ្តុះបណ្តាលជំនាញវិជ្ជាជីវះ ដុនបូស្កូខេត្តបាត់ដំបង

ការបង្ហាញពីចំនួនសិស្សដែលសិក្សារយះពេល ២ឆ្នាំ មានដូចខាងក្រោម​នេះ :

ផ្នែកសិក្សា

សិស្សឆ្នាំទី១

សិស្សឆ្នាំទី២

ចំនួនសរុប

ជំនាញកាត់ដេរ កំរិតខ្ពស់

៣៦នាក់

៣២នាក់

៦៨នាក់

*សិស្សស្រីស្នាក់ក្នុងទាំងអស់

ចំនួនសិស្សសរុបដែលមាននៅក្នុងជំនាញសិក្សាទាំងអស់ :

 ១ សាលាបច្ចេកទេសដុនបូស្កូ ភ្នំពេញ មានចំនួនសិស្សសរុប ៥២៦នាក់

២សាលាបច្ចេកទេសដុនបូស្កូ ក្រុងព្រះសីហនុ មានចំនួនសិស្សសរុប ៤២៩នាក់

 មជ្ឍមណ្ឌលបណ្តុះបណ្តាលជំនាញវិជ្ជាជីវះ ប៉ោយប៉ែត មានចំនួនសិស្សសរុប ១០១នាក់

 សាលាដុនបូស្កូ ផ្នែកលេខាធិការខណ្ឌទួលគោក ភ្នំពេញ មានចំនួនសិស្សសរុប ១១៥នាក់

 សាលាដុនបូស្កូសិស្សស្រីទឹកថ្លា ភ្នំពេញ មានចំនួនសិស្សសរុប ៦០នាក់

 មជ្ឍមណ្ឌលបណ្តុះបណ្តាលជំនាញវិជ្ជាជីវះ ដុនបូស្កូខេត្តបាត់ដំបង មានចំនួនសិស្សសរុប ៦៨នាក់

ចំនួនសិស្សសរុបគ្រប់សាលាទាំងអស់មានចំនួន ,២២៩នាក់

ថវិកាដែលសាលារៀនមួយចំនាយសំរាប់សិស្សមួយនាក់ជិត ±US 300.មួយឆ្នាំ

  • ថវិកាត្រូវរក្សាទុកសំរាប់សិស្សមួយនាក់ជិត US. 300
  • ថវិកាត្រូវចំនាយសំរាប់សិស្សស្នាក់ក្នុងជិត US. 500

ខាងក្រោមនេះជា ក្រុមអ្នកឧបត្ថម្ភ អាចជួយអោយ ក្មេងកំព្រា និង ក្មេងៗមកពីគ្រួសារ ក្រីក្រផ្តល់អោយពួកគេបានចូលសិក្សានូវជំនាញបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវះដែលបានផ្តល់ ជាមូលនិធិទៅដល់មជ្ឍមណ្ឌល មាន

  • មូលនិធិ នៃប្រទេសកម្ពុជា
  • លោក មីសអេរើក ក្រន​អ៊ីនជេន
  • ឧបការី តាមក្រុមគ្រួសារសាឡេស៊ាន តាមរយះលោក ប៊ុន និង សូអេស

ការថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងធំបំផុតនោះចំពោះអ្នកឧបត្ថម្ភទាំងអស់ដែលផ្តល់នូវឪកាសដល់ក្មេងៗ

ទាំងអស់នេះអោយពួកគេបានចូលរៀនមុខជំនាញជួយអោយពួកគេគេចចេញពីរង្វង់នៃភាពអវិជ្ជា និង ភាពក្រីក្រ បាន ។

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017  Don Bosco Cambodia   globbersthemes joomla templates
samsun escortbayanlarin resimleri
Creampie