វគ្គបណ្តុះបណ្តាល “​ វិធីសាស្រ្ត ក្នុងការគ្រប់គ្រង ប្រព័ន្ធមូលនិធិ ដុន បូស្កូ ”

សកម្មភាពក្នុងវគ្គបណ្តុះបណ្តាល កេនយ៉ាៈ ដើម្បីអោយដំណើរការនៃបេសកម្មអប់រំ របស់មូលនិធិ ដុន បូស្កូ កាន់តែមានសម្ទុះ និងប្រសិទ្ធភាពនោះ មជ្ឈមណ្ឌល មូលនិធិ ដុន បូស្កូ បានបង្កើតនៅកម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាលមួយ ដែលមាន

មើលបន្ថែម