លោកតាហានស៍ និងក្មេងៗជាមួយកង់ដែលបានជួសជុលហើយ

សូមអរគុណដល់លោកតាហានស៍ គូអេចឆល

ខេត្តកែបៈ សាលាបច្ចេកទេសដុន បូស្កូខេត្តកែប សូមអរគុណដល់លោកតាហានស៍ គូអេចឆល អ្នកស្ម័គ្រចិត្តមកពីប្រទេសអាឡឺម៉ង ដែលលោកបានមកជួយដុន បូស្កូកម្ពុជា ជារៀងរាល់ឆ្នាំ។ ដោយដំបូងលោកតាហានស៍ បានមកជួយសហគមន៍ដុន បូស្កូប៉ោយប៉ែតនៅឆ្នាំ២០០៥ និងឆ្នាំបន្ទាប់មកទៀតលោកបានមកជួយនៅសហគមន៍ដុន បូស្កូភ្នំពេញ។ លោកតាបានមកជួយនៅសហគមន៍ដុន បូស្កូខេត្តព្រះសីហនុនៅឆ្នាំ២០០៩

មើលបន្ថែម