សិស្សចាស់ ដុន បូស្កូកម្ពុជា

ដុន បូស្កូកែបទទួលអង្ករពី Salesian Mission USA

ខេត្តកែបៈ អង្ករមួយកុងទីន័របានបញ្ជូនមកដល់សាលាបច្ចេកទេសដុន បូស្កូខេត្តកែប នៅវេលាម៉ោង 5: 27 នាទី

ប្រធានសមាគមន៍សិស្សចាស់ ដុន បូស្កូកម្ពុជា បានមកសួរសុខទុក្ខសិស្សប្អូន

ខេត្តព្រះសីហនុៈ មនោសច្ចេតនាដ៏ជ្រាលជ្រៅមិនអាចបំភ្លេចបានរបស់អតីតសិស្សដុន បូស្កូសំរាប់សាលារបស់ខ្លួននៅតែមានជានិច្ច។ តាមការប្រកាសរបស់លោកជ័យ