ខាន់ សាវរីខាងឆ្វេង និងមិត្តភក្ត័ងយ ស្រីនិច នៅមុខបន្ទប់ជួល

សិស្ស នៅតំបន់កោះស្លានៅតែមានបញ្ហាប្រឈមខ្លាំងជាមួយការអប់រំ

ខេត្តកែបៈ តំបន់ដាច់ស្រយាលកណ្តាលព្រៃ ដែលមានតែសាលាបឋមសិក្សា និងអនុវិទ្យាល័យ ដែលមានគ្រូបង្រៀនមិនដល់ ២០នាក់ នោះបានបង្ករអោយមានបញ្ហារជាទំងន់ដល់ក្មេងៗនៅក្នុងតំបន់។ ដែលបញ្ហាប្រឈមទាំងនេះ

មើលបន្ថែម