ពីក្រុងព្រះសីហនុ: សូមគោរពសាឡេស៊ាន្ត, អ្នកត្រូវតែបរិសុទ្ធ!

ពីក្រុងព្រះសីហនុ — នៅក្នុងសាលសហគមន៍របស់យើង (ដុនបូស្កូក្រុងព្រះសីហនុ) ដូចនៅក្នុងគ្រប់គ្រួសារសាឡេស៊ានដទៃទៀត យើងមាននៅលើជញ្ជាំងដែលជាផ្ទាំងផ្សព្វផ្សាយថ្មីបំផុត នៃគ្រួសារសាឡេស៊ានកាតូលិក (រូបថតឆ្នាំ២០១៨) ដោយមានរូបថតសំខាន់ៗនៃពួកបរិសុទ្ធសាឡេស៊ាន១៧៣នាក់ ជាព្រះពរពរនិងអ្នកបំរើព្រះជាម្ចាស់ ។ វាអាចនៅតែជាការតុបតែងដ៏ស្រស់ស្អាតហើយយើងអាចឆ្លងកាត់ដោយគ្មានអារម្មណ៍ពិសេសណាមួយ។

មើលបន្ថែម