លោកក្លាអូស វីនធ័រលីង កំពុងបង្រៀន ដល់លោកគ្រូសេង ធី ប្រធានផ្នែកទំនាក់ទមនងសង្គម និងលោកគ្រូង៉ុង សាន់

គណៈគ្រប់គ្រងសាលាដុន បូស្កូកែបនឹងទទួលការបណ្តុះបណ្តាលជំនាញទីផ្សារ

ខេត្តកែបៈ កម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាលការអភិវឌ្ឍន៍ ផ្នែកទីផ្សារ និងសេដ្ឋកិច្ច មួយនឹងត្រូវធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី ២៦ ដល់ថ្ងៃទី ២៨ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៨ នេះ សំរាប់គណៈគ្រប់គ្រង់សាលាបច្ចេកទេស ដុន បូស្កូកែបជាពិសេសសំរាប់ប្រធានផ្នែកបច្ចេកទេស និងអ្នកគណនីយ។ កម្មវិធីនេះបង្រៀនដោយអ្នកស្ម័គ្រចិត្តមកពីប្រទេសអាឡឺម៉ង លោក ក្លាអូស វីនធ័រលីង ប្រធានអង្គការក្នុងរដ្ឋាភិបាលអាឡឺម៉ង ឈ្មោះ អេសអាយអេស សិននៀរ អិចស្បើត ស័រវីស

មើលបន្ថែម