បងស្រីប៊ឺណាដេត ផេង ស្រីមុំ

ព្រះជាម្ចាស់បានត្រាសហៅខ្ញុំអោយក្លាយជាបងស្រីសាឡេស៊ាន

បងស្រីផេង ស្រីមុំជាកូនទី ៥ ក្នុងចំណោមបងប្អូន ៧ នាក់នៃគ្រួសារកសិករ។ នៅឆ្នាំ២០០៥ បងស្រីបានចូលរៀនជំនាញលេខាធិការ នៅមជ្ឈមណ្ឌលបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈដុន បូស្កូទឹកថ្លា។ នៅកំលុងពេលសិក្សានៅដុន បូស្កូទឹកថ្លា បងស្រីបានចាប់ចិត្តយ៉ាងខ្លាំងទៅលើជីវិតអ្នកបួស ហើយពេលនោះហើយ ដែលបងស្រីចាប់ផ្តើមស្វែងយល់ពីជំនឿនៃសាសនាកាតូលិក។

Read More