ពីអ្នកនេសាទ ក្លាយជាបងប្រុស សាឡេស៊ាន

ភ្នំពេញៈ សាឡេស៊ាន ជាឈ្មោះសម្គាល់របស់ក្រុម បុព្វជិត កាតូលិក សាសនា ដែលបង្កើតឡើងតាំងពីឆ្នាំ ១៨៥៩ ដោយបូជាចារ្យ (អ្នកបួស ឬបុព្វជិតសាសនាកាតូលិក) ជនជាតិអ៊ីតាលីម្នាក់ឈ្មោះ យូហាន បូស្កូ ដែលលោកបាន

មើលបន្ថែម