ពិធីបុណ្យកីឡាពណ៌ប្រពៃណី នៅក្នុងសាលា ដុន បូស្កូកម្ពុជា

ខេត្តកែបៈ ដុន បូស្កូកម្ពុជាប្រារព្វបុណ្យប្រពៃណីកីឡាពណ៌ ប្រចាំឆ្នាំនៅគ្រប់មណ្ឌលអប់រំរបស់យើង មានមកពីប៉ោយប៉ែត បាត់តំបង ឆ្លងតាមរាជធានីទៅកាន់ ខេត្តព្រះសីហនុ និងខេត្តកែប។