ឳកាសពិសេសរបស់ ដុន បូស្កូព្រះ​សីហនុ ជា​មួយ​ក្រុមហ៊ុន​ផលិត​ស៊ីម៉ង់ត៍ ចក្រីទីង

ខេត្តព្រះសីហនុៈ នៅថ្ងៃទី ១៣ ខែមិនាឆ្នាំ ២០១៨ នេះ ក្រុមហ៊ុនស៊ី​ម៉ង់ត៍ ចក្រីទីនបានចុះមកធ្វើបទបង្ហាញដល់បុគ្គលិក និងសិស្សសា​លា​បច្ចេកទេស ដុន បូស្កូខេត្ត

Read More