ភី មិនាមុនពេលទៅសាលារៀន និងកង់ដែលខ្លួនជិះទៅសាលា

កុមារ​នៅតាមជនបទមួយចំនួនក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅតែត្រូវការ ការការពារ

    ខេត្តតាកែវៈ ចាប់​តាំង​ពីសង្គ្រាម​ស៊ីវិល​នៅ​កម្ពុជា​រហូត​មក​ដល់​បច្ចុប្បន្ននេះ កុមារ​កម្ពុជា​ជាច្រើន​នៅ​តែ​កំ​ពុង​ជួប​បញ្ហា​ប្រឈមខ្លាំង។ ដោយ​​គេ​មើល​ច្រើន​នៅតាម​តំបន់​ជាយ រាជធានី​ក្រុង និង នៅ​តាម​ស្រុក ឬ ជន​បទ​មួយ​ចំនួន​ជាពិសេស តំបន់​ដែល​នៅ​ជិត រាជធានី ភ្នំពេញ។

មើលបន្ថែម