សកម្មភាពមុនពេលប្រលងឆមាស

សិស្សឆ្នាំទី ២ ដុន បូស្កូភ្នំពេញប្រលងបញ្ចប់ឆ្នាំសិក្សា

ភ្នំពេញៈ សិស្សឆ្នាំទី ០២ នៃសាលាបច្ចេកទេសដុន បូស្កូភ្នំពេញ ឆ្នាំសិក្សា ២០១៦-២០១៨ កំពុងប្រលងបញ្ចប់ឆ្នាំសិក្សា។ ការប្រលងនេះប្រើរយៈពេល ២ ថ្ងៃ គឺថ្ងៃទី ០៧ និងទី ០៨ ខែកក្កដា ហើយនៅថ្ងៃទី ០៩ និងថ្ងៃទី១០ សិស្សឆ្នាំទី ២ ទាំងអស់ត្រូវការពាររបាយការណ៍បញ្ចប់ឆ្នាំសិក្សា។ បន្ទាប់ពីបានបំពេញគ្រប់កិច្ចការសាលាទាំងអស់ហើយ សិស្សទាំងអស់នឹងត្រូវចេញទៅបំពេញការងារសាកល្បងរយៈពេលបីខែ នៅតាមក្រុមហ៊ុនដែលសាលាបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយ។

មើលបន្ថែម