បេនចានថ៍ ផង់ ខាងឆ្វេង និងមិត្តរួមក្រុមមកពីប្រទេស សិង្ហបុរី

សិស្សសាលា ដុន បូស្កូតំបន់ភ្នំពេញ ទទួលការបណ្តុះបណ្តាល និងការចែករំលែកបទពិសោធន៍សិក្សាពី និសិត្សមកពីប្រទេស សិង្ហបុរី

បេនចានថ៍ ផង់ ខាងឆ្វេង និងមិត្តរួមក្រុមមកពីប្រទេស សិង្ហបុរីភ្នំពេញៈ និសិត្ស សាកលវិទ្យាល័យ គ្រប់គ្រង ស៊ិងហ្កាពួរ (Singapore Management University) ៣០ នាក់បានមកធ្វើការបណ្តុះបណ្តាល និងចែករំលែកបទពិសោធន៍សិក្សា ដល់សិស្ស ដុន បូស្កូ តំបន់ភ្នំពេញរយៈពេល ៣ ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី ០២ ដល់ថ្ងៃទី ០៤ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៨។

មើលបន្ថែម