បងស្រីប៊ឺណាដេត ផេង ស្រីមុំ

ព្រះជាម្ចាស់បានត្រាសហៅខ្ញុំអោយក្លាយជាបងស្រីសាឡេស៊ាន

បងស្រីផេង ស្រីមុំជាកូនទី ៥ ក្នុងចំណោមបងប្អូន ៧ នាក់នៃគ្រួសារកសិករ។ នៅឆ្នាំ២០០៥ បងស្រីបានចូលរៀនជំនាញលេខាធិការ នៅមជ្ឈមណ្ឌលបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈដុន បូស្កូទឹកថ្លា។ នៅកំលុងពេលសិក្សានៅដុន បូស្កូទឹកថ្លា បងស្រីបានចាប់ចិត្តយ៉ាងខ្លាំងទៅលើជីវិតអ្នកបួស ហើយពេលនោះហើយ ដែលបងស្រីចាប់ផ្តើមស្វែងយល់ពីជំនឿនៃសាសនាកាតូលិក។

សកម្មភាពមុនពេលប្រលងឆមាស

សិស្សឆ្នាំទី ២ ដុន បូស្កូភ្នំពេញប្រលងបញ្ចប់ឆ្នាំសិក្សា

ភ្នំពេញៈ សិស្សឆ្នាំទី ០២ នៃសាលាបច្ចេកទេសដុន បូស្កូភ្នំពេញ ឆ្នាំសិក្សា ២០១៦-២០១៨ កំពុងប្រលងបញ្ចប់ឆ្នាំសិក្សា។ ការប្រលងនេះប្រើរយៈពេល ២ ថ្ងៃ គឺថ្ងៃទី ០៧ និងទី ០៨ ខែកក្កដា ហើយនៅថ្ងៃទី ០៩ និងថ្ងៃទី១០ សិស្សឆ្នាំទី ២ ទាំងអស់ត្រូវការពាររបាយការណ៍បញ្ចប់ឆ្នាំសិក្សា។ បន្ទាប់ពីបានបំពេញគ្រប់កិច្ចការសាលាទាំងអស់ហើយ សិស្សទាំងអស់នឹងត្រូវចេញទៅបំពេញការងារសាកល្បងរយៈពេលបីខែ នៅតាមក្រុមហ៊ុនដែលសាលាបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយ។

ពេញចិត្តនឹងការត្រាសហៅរបស់ព្រះជាម្ចាស់

ការត្រាសហៅរបស់ព្រះជាម្ចាស់ មិនម៉ែនបានមកពីបំណងដែលយើងចង់បាននោះទេ តែវាបានមកពីការស្តាប់ ការត្រាសហៅរបស់ព្រះជាម្ចាស់។ យើងស្តាប់ទ្រង់តាមរយៈជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់យើង និងព្យាយាមយល់នូវសេចក្តីពិត ដែលជាចំណែកមួយធ្វើអោយយើងក្លាយជាជីវិតអ្នកបួស ឬជីវិតយើងនឹងមិនត្រលប់ ទៅជាជីវិតបែបសមញ្ញនៅក្នុងពិភពលោកវិញទេហើយវាគ្មានបញ្ហាអ្វីសំរាប់ការចំណាយពេលរបស់យើងទេ។

លោកពុកក្លេមិន វ៉ាក្លាហ្វនៅប្រាសាទអង្គរកាលលោកមកទស្សនៈកិច្ចនៅកម្ពុជាឆ្នាំ២០១២

លោកពុកប្រធានដុន បូស្កូតំបន់អាស៊ីខាងកើត-អូសេអានីនឹងមកទស្សនៈកិច្ចដុន បូស្កូកម្ពុជា

លោកពុក ក្លេមិន វ៉ាក្លាហ្វប្រធានដុន បូស្កូតំបន់អាស៊ីខាងកើត-អូសេអានី នឹងមកទស្សនៈកិច្ចប្រតិភូដុន បូស្កូថៃ-កម្ពុជា-ឡាវនៅដើមខែក្រោយនេះ ដោយលោកពុកនឹងមកទស្សនៈកិច្ចដុន បូស្កូបាំងកកនៅថ្ងៃទី០៨ ខែសីហា។ លោកពុកក្លេមិននឹងចំណាយពេលជាងមួយខែដើម្បីទស្សនៈកិច្ចដុន បូស្កូប្រទេសថៃ និងឡាវ ហើយលោកនិងមកដល់ប្រទេសកម្ពុជានៅថ្ងៃទី ១៥ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៨។