លោក ទ្រី សីហា និង លោក ពៅ តុលា តំណាងដុនបូស្កូក្នុងសិក្ខាសាលាធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនៃការកសាងសហគមន៍សំឡេង (អេប៊ីវី)

ភ្នំពេញ៖ ទ្រីសីហានិងពៅតុលា តំណាងដុនបូស្កូក្នុងសិក្ខាសាលាធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនៃការកសាងសហគមន៍សំឡេង (អេប៊ីវី) ជាអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលមួយដែលគាំទ្រដល់សហគមន៍ងាយរងគ្រោះក្នុងការបង្កើតដំណើរការផែនការអភិវឌ្ឍនិងស្វែងរកដំណោះស្រាយចំពោះបញ្ហាដែលប៉ះពាល់ដល់ពួកគេ។ សិក្ខាសាលាថ្ងៃនេះនៅសណ្ឋាគាឌីវី។

មើលបន្ថែម