មូលនិធិ SSCR

មូលនិធិ SSCR និងខំប្រឹងបង្កើនថវិកា សំរាប់សាងសង់​សាលារៀន និងជួយទ្រទ្រង់ដល់ក្មេងកំព្រារ ឬ យុវជនពិការ នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។ អនាគតរបស់ប្រទេស កម្ពុជា គឺស្ថិតនៅក្នុងដៃក្មេងៗកម្ពុជា។ ប្រទេស​កម្ពុជា​ជាប្រទេស​ក្រីក្រ ដែល​លោកអ្នក​អាច​ជួយ​ក្មេងៗ​នៅ​ប្រទេ​ស​កម្ពុជា ដោយគាំទ្រមូលនិធិ SSCR! </ p>