ការទស្សនកិច្ចរបស់លោកឪពុក ក្លេមេង បាក្លាប (Klement Vaclav) ទៅកាន់ដុនបូស្កូកម្ពុជាក្នុងនាមជាលោកឱពុកធំ លោកអានហេល។