• សាលាបច្ចេកទេសដុនបូស្កូភ្នំពេញ
  • សាលាបច្ចេកទេសដុនបូស្កូក្រុងព្រះសីហនុ
  • សាលាបច្ចេកទេសដុនបូស្កូកែប
  • មជ្ឍមណ្ឌលបណ្តុះបណ្តាលជំនាញនិងចំណេះដឹងផ្នែកកសិកម្មរបស់ដុនបូស្កូបាត់ដំបង
  • មជ្ឈមណ្ឌលបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេសដុនបូស្កូប៉ោយប៉ែត
  • មូលនិធិដុនបូស្កូកុមារ