អំពីដុន បូស្កូកម្ពុជា

មូលនិធិដុនបូស្កូកម្ពុជា (DFCFC) គឺជាអង្គការមួយដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់សាឡេស៊ាននៃដុនបូស្កូក្រោមអធិបតីភាពខេត្ដសាឡេស៊ាន (THA) ដែលបានចាប់ផ្តើមសកម្មភាពនៅជំរុំជនភៀសខ្លួនកម្ពុជានៅថៃក្នុងឆ្នាំ១៩៨៨ មូលនិធិកុមារដែលត្រូវបានអញ្ជើញដោយអង្គការសហប្រជាជាតិ។ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានស្នើសុំដុនបូស្កូនៅឆ្នាំ១៩៩០ ដើម្បីតាំងលំនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសម្រាប់ការកសាងឡើងវិញ។