ពិទីបុណ្យកតញ្ញូសាលាដុនបូស្កូកែបឆ្នាំ២០២០

សិស្សរបស់យើងបានផ្ញើរូបថតនៃពិទីបុណ្យកតញ្ញូ របស់ពួកគេនៅផ្ទះ។ ទោះបីយើងមិនអាចជួបក៏ដោយយើងអាចទាក់ទងតាមអ៊ិនធើណេតបាន តែតាមរយៈការអធិដ្ឋានព្រះជាម្ចាស់ផងដែរ។ រីករាយបុណ្យចម្លង និងរីករាយឆ្នាំថ្មីនៅកម្ពុជាដល់អ្នកទាំងអស់គ្នា។