ខេត្តកែប – លោកពុក លី សំណាង (អធិការនៃសាលាបច្ចេកទេស ដុនបូស្កូខេត្តកែប) និងបងប្រុស សំណាង (Joshy Cecugh) ដែលគាត់បានសិក្សាជាអ្នកបួសនៅប្រទេសហ្វីលីពីន។ ឥឡូវនេះគាត់វិស្សមកាល គាត់កំពុងមកប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីជួយសាលាបច្ចេកទេសដុនបូស្កូខេត្តកែបរយៈពេលមួយខែ។

ពួកគាត់កំពុងពិនិត្យមើល“ គោលនយោបាយស្តីពីការការពារអនីតិជននិងមនុស្សវ័យក្មេង” សម្រាប់បុគ្គលិកលោកគ្រូអ្នកគ្រូបងប្អូន បងស្រីនិងអ្នកស្ម័គ្រចិត្តស្វែងយល់ពីស្តង់ដារនៃការអប់រំដល់កុមារនិងកុមារនៅសាលាបច្ចេកទេសដុនបូស្កូ ខេត្តកែប ដើម្បីដើរតាមមាគារបស់មូលនិធិដុនបូស្កូកម្ពុជា។

គោលនយោបាយនេះត្រូវបានកែលសម្រួលនៅខែធ្នូឆ្នាំ ២០១៦ ដែលបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពចុងក្រោយនៅថ្ងៃទី ០៤ ខែសីហាឆ្នាំ ២០១៨ និងត្រូវបានអនុម័តនៅថ្ងៃទី ១១ ខែសីហាឆ្នាំ ២០១៨ ដោយក្រុមប្រឹក្សា CMY FMA  និងនៅថ្ងៃទី ២៧ ខែតុលាឆ្នាំ ២០១៨ ដោយក្រុមប្រឹក្សាប្រតិភូសាឡេស៊ាននៃប្រទេសកម្ពុជា។

មនុស្សទាំងអស់ដែលធ្វើការនៅសាលាបច្ចេកទេស ដុនបូស្កូ ត្រូវតែអនុវត្តតាមគោលការណ៍នេះដើម្បីជាការការពារដ៏ល្អដល់កុមារនិងសិស្សទាំងអស់នៅក្នុងសាលា។ ដោយសារតែយើងក៏ធ្លាប់មានបញ្ហាខ្លះជាមួយកុមារនិងនិស្សិតអំពីពួកគេជាម្ចាស់សកម្មភាពនិងគ្រប់គ្រងដោយគ្រូស្នាក់ក្នុង។ ដូច្នេះនៅពេលដែលយើងមានគោលការណ៍នេះអាចល្អសម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នាដែលត្រូវបានអប់រំល្អបំផុតចំពោះយុវជន។