ក្រុមប្រឹក្សាលោកអភិបាលកាតូលិកនៅទីក្រុងរ៉ូមជាមួយសម្តេចប៉ាហ្វ្រាន់ស៊ីស្កូឆ្នាំ២០១៨


ទីក្រុងរ៉ូម — លោកឱពុកបងប្រុសសាឡេស៊ាន្ត១៦នាក់និងបងស្រីសាឡេស៊ាន្ត២នាក់ចូលរួមនៅឯសន្និបាត អភិបាលកាតូលិកនៅទីក្រុងរ៉ូមជាមួយសម្តេចប៉ាហ្វ្រាន់ស៊ីស្កូឆ្នាំ២០១៨ ដែលមាន៣០០នាក់ និងក្នុងនោះមានយុវជន៣៦នាក់។

ក្នុងអំឡុងពេលសប្តាហ៍ទី១នៃសន្និបាត សម្តេចប៉ាបនិងលោកអភិបាលបានស្តាប់រាប់រយសាររបស់មនុស្សវ័យក្មេងមកពីជុំវិញពិភពលោក សម្រាប់ពួកយើងសាឡេស៊ាន វាជាគំរូដ៏អស្ចារ្យអំពីរបៀបដែលយើងត្រូវស្តាប់យុវជន: ដោយយកចិត្តទុកដាក់ស្រឡាញ់និងសមាធិ។

ហើយចុះយ៉ាងណាចំពោះសាឡេស៊ានមកពីតំបន់អាស៊ីខាងកើតនិងអូសេអានីទេ?

អ្នកអាចមើលឃើញលោកអភិបាលនែប្រទេសហ្វីលីពីនជាមួយសម្ដេចប៉ាហ្រ្វាន់សុីស្កូ (លោកអភិបាលបូសុណរបស់ភូមិភាគ បាកូលូដ) និងនិស្សិតសាឡេស៊ាននៅទីក្រុងរ៉ូម (សាកលវិទ្យាល័យយូភីអេស) ពួកគេបានចូលរួមក្នុងបទពិសោធស្តាប់នៅថ្ងៃសៅរ៍នៅសាលសម្ដេចប៉ាប៉ូលទី៤ ជាមួយយុវជនរាប់ពាន់នាក់។

លោកអភិបាល លូកបានលុយ ដែលជាលោកអភិបាលសាឡេសស៊ានមួយរូប លោលបាននិយាយថា:

ខ្ញុំមើលថាមានចំណាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងចំពោះយុវវ័យ ជាពិសេសបំណងប្រាថ្នាចង់ប្រាស្រ័យទាក់ទងយ៉ាងល្អជាមួយភាសាដែលយុវវ័យចូលចិត្តនិងយល់ គឺជាចំណុចសំខាន់ យើងសង្ឃឹមហើយអធិស្ឋានថា ព្រះសហគមន៍អាចរីកលូតលាស់ជិតស្និទ្ធនឹងយុវវ័យតាមរយៈ សន្និបាតនេះ។

និស្សិតសាឡេស៊ាននៅទីក្រុងរ៉ូម

ក្រុមប្រឹក្សាលោកអភិបាលកាតូលិកនៅទីក្រុងរ៉ូម

ការស្តាប់យុវជន

លោកអភិបាលនែប្រទេសហ្វីលីពីនជាមួយសម្ដេចប៉ាហ្រ្វាន់សុីស្កូ