លោកពុកក្លេមិន វ៉ាក្លាហ្វនៅប្រាសាទអង្គរកាលលោកមកទស្សនៈកិច្ចនៅកម្ពុជាឆ្នាំ២០១២
លោកពុកក្លេមិន វ៉ាក្លាហ្វនៅប្រាសាទអង្គរកាលលោកមកទស្សនៈកិច្ចនៅកម្ពុជាឆ្នាំ២០១២
លោកពុកក្លេមិន វ៉ាក្លាហ្វនៅប្រាសាទអង្គរកាលលោកមកទស្សនៈកិច្ចនៅកម្ពុជាឆ្នាំ២០១២

លោកពុក ក្លេមិន វ៉ាក្លាហ្វប្រធានដុន បូស្កូតំបន់អាស៊ីខាងកើត-អូសេអានី នឹងមកទស្សនៈកិច្ចប្រតិភូដុន បូស្កូថៃ-កម្ពុជា-ឡាវនៅដើមខែក្រោយនេះ ដោយលោកពុកនឹងមកទស្សនៈកិច្ចដុន បូស្កូបាំងកកនៅថ្ងៃទី០៨ ខែសីហា។ លោកពុកក្លេមិននឹងចំណាយពេលជាងមួយខែដើម្បីទស្សនៈកិច្ចដុន បូស្កូប្រទេសថៃ និងឡាវ ហើយលោកនិងមកដល់ប្រទេសកម្ពុជានៅថ្ងៃទី ១៥ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៨។ លោកពុកនិងចាកចេញពីប្រទេសកម្ពុជាទៅកាន់ប្រទេសអ៊ីតាលីវិញនៅថ្ងៃទី២៨ ខែតុលា។ ការទស្សនៈកិច្ចពិសេសនេះ ជាការទស្សនៈកិច្ចជំនួស ដែលលោកពុកប្រធានមូលនិធិដុន បូស្កូ ឯងជែល ហ្វេរណាន់ដែស អាធីម រវល់មិនអាចអញ្ជើញមកបាន។