សកម្មភាពសិស្សឆ្នាំទី ០២ សាលាបច្ចេកទេស ដុន បូស្កូខេត្តព្រះសីហនុពេលប្រឡងថ្ងៃទី ២៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៨
សកម្មភាពសិស្សឆ្នាំទី ០២ សាលាបច្ចេកទេស ដុន បូស្កូខេត្តព្រះសីហនុពេលប្រឡងថ្ងៃទី ២៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៨
សកម្មភាពសិស្សឆ្នាំទី ០២ សាលាបច្ចេកទេស ដុន បូស្កូខេត្តព្រះសីហនុពេលប្រឡងថ្ងៃទី ២៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៨

ខេត្តព្រះសីហនុៈ ការ​ប្រឡង​ឆមាស​លើក​​ទី ០៤ សំរាប់​សិស្ស​ឆ្នាំ​ទី ០២ សាលា​បច្ចេក​ទេស ដុន បូស្កូខេត្តព្រះសីហនុ បានធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី ២៦ ​ដល់​ថ្ងៃទី ២៧ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៨។ បន្ទាប់ពីបញ្ចប់ការប្រឡងឆមាសនេះ សិស្សឆ្នាំទី ០២ ទំាងអស់នឹងត្រូវទៅធ្វើការសាកល្បងការងារ ចំនួន ០៣ ខែ នៅ​តាម​ក្រុម​ហ៊ុន​ផ្សេងៗដែល​សាលា​បានកំណត់​អោយ ដោយកំលុងពេលធ្វើការនោះ ពួកគេត្រូវមកការពាររបាយការណ៍បញ្ចប់ឆ្នាំសិក្សារបស់ពួកគេនៅថ្ងៃទី ០៣ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨ ។ ស្របពេលធ្វើការសាកល្បងការងារ សិស្សទាំងអស់ ត្រូវទទួលបានប្រាក់ឧបត្ថមពីក្រុមហ៊ុន ទៅតាមកុងត្រាដែលក្រុមបានធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយសាលា ហើយបន្ទាប់ពីបញ្ចប់ការសាកល្បងរយៈពេល ០៣ ខែនេះ សិស្សដែលបានបំពេញការងារនោះ អាចបន្តកុងត្រាជាបុគ្គលិកពេញសិទ្ធនៅក្រុមហ៊ុនដែលខ្លួនបានធ្វើ ឬ បញ្ចប់កុងត្រានិងរកការងារផ្សេងធ្វើដោយខ្លួនឯង។

សកម្មភាពសិស្សឆ្នាំទី ០២ សាលាបច្ចេកទេស ដុន បូស្កូខេត្តព្រះសីហនុពេលប្រឡងថ្ងៃទី ២៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៨
សកម្មភាពសិស្សឆ្នាំទី ០២ សាលាបច្ចេកទេស ដុន បូស្កូខេត្តព្រះសីហនុពេលប្រឡងថ្ងៃទី ២៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៨
សកម្មភាពសិស្សឆ្នាំទី ០២ សាលាបច្ចេកទេស ដុន បូស្កូខេត្តព្រះសីហនុពេលប្រឡងថ្ងៃទី ២៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៨
សកម្មភាពសិស្សឆ្នាំទី ០២ សាលាបច្ចេកទេស ដុន បូស្កូខេត្តព្រះសីហនុពេលប្រឡងថ្ងៃទី ២៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៨
សកម្មភាពសិស្សឆ្នាំទី ០២ សាលាបច្ចេកទេស ដុន បូស្កូខេត្តព្រះសីហនុពេលប្រឡងថ្ងៃទី ២៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៨
សកម្មភាពសិស្សឆ្នាំទី ០២ សាលាបច្ចេកទេស ដុន បូស្កូខេត្តព្រះសីហនុពេលប្រឡងថ្ងៃទី ២៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៨