បទៈ ឱព្រះនាងម៉ារី(MV)


ច្រៀងដោយៈ ឈន សុខាត់ និង ចាន់ ឧត្តម
និពន្ធទំនុកច្រៀង និងបទភ្លេងដោយៈ ង៉ែត តូនឹប
ថតដោយៈ ផ្នែកទំនាក់ទំនងសង្គម
កាត់តដោយៈ លោកគ្រូ ស៊ឹម ធូរ