លោកអូលីវីយេយ៉ ជ្មីតហស្លេរ អភិបាលព្រះសហគមន៍កាតូលិកភូមិភ្នំពេញ បានត្រាស់ហៅបេក្ខជន បេក្ខនារី ចំនួន១១០នាក់ យ៉ាង ឱឡារិក ដើម្បីត្រៀមខ្លួនទទួលអគ្គសញ្ញាជ្រមុជទឹកនាឱកាសបុណ្យចម្លងខាងមុខនេះ។ ពិធីបានប្រព្រឹត្តទៅនៅព្រះវិហារសន្តសិលា និងសន្តប៉ូល ភ្នំពេញថ្មី ហើយបងប្អូនទាំងាំង១០៥មកពីព្រះសហគមន៍កាតូលិកទាំង៩មណ្ឌលសកម្មភាពរបស់ភូមិភាគភ្នំពេញ៕ #RVAKhmer #CatholicCambodia #CatholicPhnompenh #SecondStep #Joyful #Lent2021

អាចជារូបភាពនៃ មនុស្សម្នាក់ ឬច្រើននាក់, មនុស្ស​កំពុង​ឈរ និង ក្នុងអាគារ
អាចជារូបភាពនៃ 2 នាក់, មនុស្ស​កំពុង​ឈរ និង ក្នុងអាគារ