២៣ កុម្ភៈ ២០២១

ថ្ងៃនេះជាថ្ងៃខួបកំណើតរបស់​លោកអភិបាល អុីវ រ៉ាមូស។

ដោយសារការឆ្លងមេរោគ​ កូរីត ១៩ ចាប់ពីយប់ម៉ិញ​ លោកអភិបាល អុីវ រ៉ាមូស​បានសន្លប់នៅឯមន្ទីរពេទ្យក្នុងប្រទេសបារាំង

ចូរយើងអធិស្ឋានសម្រាប់​ លោកអភិបាល អុីវ រ៉ាមូស

ពីលោកអភិបាល អូលីវីយេ