សូមបងប្អូនធិដ្ឋានសម្រាប់សុខភាពរបស់លោកអភិបាលអ៊ីវ រ៉ាម៉ូស

ឥឡូវនេះគាត់កំពុងសម្រាកព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យក្នុងប្រទេសបារាំង🇨🇵 ដោយសារជំងឺកូវីដ១៩!

សូមអធិដ្ឋានសម្រាប់គាត់ និងលោកបូជាចារ្យក្រុម MEP ៦រូបផ្សេងទៀតដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងផ្ទះលោកបូជាចារ្យចូលនិវត្តន៍។

លោកអភិបាល អូលីវីយេ