លោក ហិកទ័រ ជាមួយភរិយា លោកពុក អ៊ូជីននិយាយ បងប្រុស រ៉ូបេតូ
លោក ហិកទ័រ ជាមួយភរិយា លោកពុក អ៊ូជីននិយាយ បងប្រុស រ៉ូបេតូ
លោក ហិកទ័រ ជាមួយភរិយា លោកពុក អ៊ូជីននិយាយ បងប្រុស រ៉ូបេតូ

ខេត្តព្រះសីហនុៈ លោកហិកទ័រ និងលោកស្រី ហេលឡេន ជាម្ចាស់​ជំនួយដ៏ធំសំរាប់ដុន បូស្កូកម្ពុជា ដែល​លោក​ទាំង​ពីរ​បាន​ជួយ​​ភាគ​​ច្រើន​ទៅ​លើ​គំរោង មូល​និធិកុមារ និង​ផ្តល់​ជា​សម្ភារ​ផ្សេងៗ មាន តុ ទូ​ កៅអី និងសម្ភារសិក្សាសំរាប់​សិស្ស​ទូទៅ នៅដុន បូស្កូ។

នៅថ្ងៃទី ១៤ ខែមិនានេះលោក និង ភរិយាបាន​មក​ទស្សន សាលា​ដុន​បូស្កូ​ខេត្តព្រះសីហនុ ហើយលោក​និង​បន្ត​ទៅ​កាន់សហគមន៍ ដុន បូស្កូ​ផ្សេងៗទៀតនៅថ្ងៃបន្ទាប់ៗ។