សម្ដេចប៉ាប ហ្រ្វង់សុីស្កូ បានផ្ញើសារជូនពរនិងការសួរសុខទុក្ខដល់សាឡេស៊ាន្តនៃដុនបូស្កូនៅកម្ពុជា ក្នុងឱកាសនៃខួបលើកទី ៣០ នៃដុនបូស្កូ